<html>

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=euc-kr">
<title>안녕하십니까?</title>
<meta name="generator" content="Namo WebEditor v5.0">
</head>
<body text=black vLink=purple aLink=red link=blue bgColor=white>
<p>&nbsp;</p>
<table width=691 border=1  >

<tr >
<td width=681 bgColor=#ffffcc height=594>
<p >
    <font color=#990000>
        <span style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>안녕하십니까? &nbsp;꼭 한번 관심을 가져 보십시오.</b>
        </span>
    </font>
</p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>또, 그럴 
      만한 일입니다.</b> 
                </span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>지금 
      현재의 가계수입에서 매달 2~3백만원의 추가수입이 생긴다면 -</b>  
             </span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>생활자체가 
      매우 여유로와 지지 않을까요?</b>  
                 </span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b> 
               </span></font>&nbsp;</p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>그렇다라고 
      한다면 - 또, 당신이 그렇게 되고 싶다라면 -</b></span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>지금부터 
      드리는 말씀을 잘 들어 보시기 바랍니다.</b> 
                
               </span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b> 
                 </span></font>&nbsp;</p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>돈을 
      벌기위한 저희의 일은 매우 쉽고, 흥미로울뿐만 아니라 -</b></span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>하겠다라고만 한다면 - &nbsp;직장에서의 수입을 능가할 수 있는 대단한 비젼도</b>  
                 
             </span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>있습니다.</b> 
               
                  </span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b></span></font>&nbsp;</p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>우선 
      저희의 일은 피해자들을 만들어 사회적인 물의를 일으키기도 하는</b></span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>그런 
      다단계가 아니오니 - 일단 안심하시기 바랍니다.</b>  
                  
             </span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b>    
              
            </span></font>&nbsp;</p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>한마디로 
      매우 순수하고 국가의 장래를 걱정하며 서민경제를 살리는</b></span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>거국적인 
      일로 보시면 됩니다.</b> 
                  
             </span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b>   </span></font>&nbsp;</p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>쌀 개방이 
      멀지 않았다고 합니다. &nbsp;쌀이라는 것은 우리 한국인의 주식으로서 -</b></span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>하루라고 
      쌀을 먹지않고 살아갈 순 없을것입니다.</b>  
                
                </span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b> 
                </span></font>&nbsp;</p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>그러한 
      매일 매일 먹는 쌀을 - 기왕이면 - 저희회사가 제공하는 쌀을 사먹고 -</b></span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>그 쌀이 
      정말 밥맛이 좋고 주위에 권할만 하면 -</b> 
                    
               </span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>본인의 
      친지분이나, 철수네, 순이네 한테 권해주시기만 한다면 -</b>  
                  </span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>그 
      중개수수료가 - 매일 매일 당신의 수입으로 통장에 찍히게 되는</b> 
                  </span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>매우 
      흥미로운 일입니다.</b>  
                    </span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b>  </span></font>&nbsp;</p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>그 
      중개수수료는 일차 중개수수료, 이차 중개수수료, 삼차 중개수수료등으로 해서 -</b></span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>이게 정말 
      - 장난이 아니라는 것이지요.</b>  
                   </span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>잘 한번 
      생각해 보십시오.</b>  
              
             </span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b>  
             </span></font>&nbsp;</p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>쌀이라는것은 한번만 먹고 마는 것이 아니므로 -</b></span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>다떨어지면 
      또 제구매를 하게 될 것이고 - 그러한 재구매가 일어날때마다 -</b> 
                 </span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>다시또 
      당신의 통장에 돈이 찍히는 -</b> 
                   
              </span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b> 
                </span></font>&nbsp;</p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>평생을 
      통하여 부수입이 창출되는 기가막힌 부업이자 사업인 것입니다.</b></span></font></p><p><font color=#990000 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b> 
                  </span></font>&nbsp;</p><p><font color=red ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>저희회사가 
      제공하는 쌀은요 -</b></span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b> 
              </span></font>&nbsp;</p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>1. 
      주문하면 바로 도정해서 보내드리기 때문에 &nbsp;어떤 쌀보다도 밥맛이 좋습니다. -</b></span></font></p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;도정후 15일 정도가 경과하면 밥맛이 
      떨어짐.</b>  
                  
               </span></font></p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b>  
              
             </span></font>&nbsp;</p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>2. 
      &nbsp;밥맛이 좋기 때문에 소개 받은분이 만족해 하시며 재구매가 다시 일어납니다.</b></span></font></p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b>  
                   
             </span></font>&nbsp;</p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>3. 
      &nbsp;회원가격은 3,000원이 더 저렴합니다.</b></span></font></p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b>  
              </span></font>&nbsp;</p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>4. 
      &nbsp;기타 농*수*축산물울 비롯한 가공식품도 있습니다</b></span></font></p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b>   
              </span></font>&nbsp;</p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>5. 
      &nbsp;배송료가 무료입니다.</b></span></font></p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b>  
            </span></font>&nbsp;</p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>6. 
      &nbsp;손해보는 어떤 피해자도 생겨 날 수가 없습니다.</b></span></font></p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b>  
                 </span></font>&nbsp;</p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>7. 
      &nbsp;매우 쉽고 흥미로운 일이기 때문에 - 각자에 따라 - 조금씩만 노력한다면-</b></span></font></p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;평생토록 상상할 수 없을 만큼의 수입이 매일 - 매일 
      생겨나는 매력적인 일이기도</b>   
                  
              </span></font></p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;합니다.</b> 
                     
              </span></font></p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;큰 돈을 만지길 원하신다면 - 정말 열심히 하시면 
      됩니다.</b></span></font></p><p><font color=blue ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;그리 어려운 일이 아니기 
      때문입니다.</b>   
                 </span></font></p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>&nbsp;</b> 
              
             </span></font><font color="red"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><b>그렇다면 - 이제 구체적으로 - &nbsp;어떻게 돈을벌며 
      -</b></span></font></p><p><font color=red ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>&nbsp;&nbsp;얼마나 벌수 있는지를 한번 파 헤쳐 
      보겠습니다.</b>  
              
               
            </span></font></p><p><font color=red ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b></b>  
                </span></font>&nbsp;</p><p><font color=#333300 ><span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>이 내용은 
      &nbsp;&nbsp;</b></span></font></p><p><a href="http://www.okongcomp.com" 
     ><span style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b><font color=#0066ff>http://www.okongcomp.com</font></b>  
            </span></a></p><p><a href="http://www.autoddm.co.kr" 
      ><span style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b> 
            <font color=blue>http://www.autoddm.co.kr</font></b></span></a><font color=#333300 ><span style="FONT-SIZE: 12pt" 
      ><b >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;에 
      접속하셔서 &nbsp;게시판을 한번 보시면 됩니다.</b></span></font></p><p>&nbsp;</p><p><font color=#333300>
            <span 
      style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>또는 
      -</b></span>  
             
              </font></p><p><a href="http://www.okongcomp.com/scripts/free_view.asp?Num=23&amp;page=1" 
     ><span style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b><font color=#0099ff 
     >http://www.okongcomp.com/scripts/free_view.asp?Num=23&amp;page=1</font></b> </span></a><span style="FONT-SIZE: 12pt"><b><font color="#0099ff"></font></b></span></p><p><a 
      href="http://www.autoddm.co.kr/scripts/free_view.asp?Num=23&amp;page=1 " 
      ><span style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b><font color=#0066cc 
      
     >http://www.autoddm.co.kr/scripts/free_view.asp?Num=23&amp;page=1&nbsp;</font></b> 
            </span></a></p><p><font color=#333300><span style="FONT-SIZE: 12pt">
            <b>CALL.0199-119-5050</b></span></font></p></td>
</tr></table><p ><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)">※ 본 메일은 발송전용이므로 회신되지 못함을 이해해 주시고 문의 사항은 아래의 메일주소를 
활용하시기바랍니다.</SPAN></p><p>
<SPAN 
style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)">※ 귀하의 허락없이 본 메일을 드리게 된점 다시 한번사과드립니다.<br >   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;귀하의 주소는
<font color=black> BBS, Community, 게시판 등</font>인터넷상의 공개된 장소에서 2003년1월이전 서핑중 알 
게 되었으며,<br >   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;멜 주소의 이외의 어떤 개인정보도 없으므로 안심하시기 바랍니다.<br> 
                ※ 본 메일은 정보통신망 이용촉진법의 규정을 
                준수하고 있으며,<br >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>  
                     <SPAN 
style="FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)">  
                      <b>   
                    별도의<A href="mailto:corepk@dreamwiz.com?subject=수신거부" target=new ><b ><span style="FONT-SIZE: 9pt"><font color=blue> 수신거부</font> 
                   </span></b></A> 장치를 마련하고 
있습니다.</b></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)"><br
 > &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)"><b >   따라서<A href="mailto:corepk@dreamwiz.com?subject=수신거부" target=new ><b ><span style="FONT-SIZE: 9pt"> 
                <font color=blue> 수신거부</font>     </span></b></A>해 주시면 이후 다시 보내지 
 않습니다.</b></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)"><br
 ></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)">※ Please click to<A href="mailto:corepk@dreamwiz.com?subject=Remove" target  =new ><b><span style="FONT-SIZE: 9pt"  >   <font color=blue> Remove</font>  
           
</span></b></A> your address from 
our mailing list.Then we will never resend to you anymore.</SPAN></p><p><SPAN
 style="FONT-SIZE: 11pt; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)"><span style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,153)">
<b>&nbsp;사업자명:쌀꾼(서울 강동구 성내동 
553)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e-mail : 
y09875@hanmir.com&nbsp;&nbsp;</b></span></SPAN></p>
</body>

</html>